Privacy Statement Haan Residence
 

Haan Residence hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Haan Residence houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

* Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
* Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
* Vragen om uw nadrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
* Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
* Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor dit is verstrekt.
* Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als Haan Residence zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Haan Residence behoudt zich het recht voor dit beleid te wijzigen, waarbij u vooraf via deze mededeling op de hoogte gebracht wordt van de wijzigingen die zijn aangebracht.

Door vrijwillig uw persoonsgegevens te verstrekken aan de hand van enig formulier via onze website of e-mail en het verzenden ervan te aanvaarden, machtigt u Haan Residence uitdrukkelijk tot het verwerken en opnemen van de verzonden gegevens in een bestand welke eigendom is van Haan Residence.
Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemene zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, verwijzen wij u door naar onze contactpagina.

WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS
Uw persoonsgegevens worden door Haan Residence verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
* Het aangaan van overeenkomsten;
* Het onder de aandacht brengen van nieuwe huurobjecten;
* Het aangaan van arbeidsovereenkomsten.
* Het registreren van de personen welke aanwezig zijn in een huurobject;
* Het kunnen versturen van een enquête ter verbetering van de service en kwaliteit van Haan Residence nadat u een woning heeft gehuurd.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen.
- Naam, adres, woonplaats, telefoon en email adres en geboortedatum.
- Kopie legitimatie van de contractant (dit is een wettelijke verplichting en opgelegd door overheidsinstantie (bijv. Guardia Civil)

MINDERJARIGEN
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

VERSTREKKING AAN DERDEN
De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Zo hebben wij de verplichting als verhuurkantoor om de legitimatie van de contractant in onze administratie te bewaren. Een ander voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk tostemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

BEWAARTERMIJN
Haan Residence bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

BEVEILIGING
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, rekening houdend met de beperkingen van internet.
Zo hebben we de volgende maatregelen genomen:
- Antivirus bescherming van onze automatisering.
- Dubbele wachtwoordbeveiliging van onze server.

COOKIES
Haan Residence laat u weten dat haar website gebruikt maakt van cookies. Een cookie is een tekstueel bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen. Dit om u te kunnen herkennen zodra u de website opnieuw bezoekt. Deze cookies worden uitsluitend gebruikt om het gebruik van de website voor u gemakkelijker te maken. 
U kunt u webbrowser zo instellen dat u bericht krijgt als er een cookie wordt geplaatst. U kunt er voor kiezen om dat niet te doen, echter kunt u wellicht niet alle mogelijkheden van de website goed gebruiken. Haan Residence verzamelt geen persoonsgegevens via cookies.

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

KLACHTEN
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op.

<
Wat vinden onze klanten?

Onze klanten geven ons gemiddeld een  9.5 

Bekijk alle reviews

© HaanResidence 2006 - 2024